Album : Kikuyu Folk Songs

Artist : Joseph Kamaru
Joseph Kamaru - Kikuyu Folk Songs album cover