Álbum : Ethiopiques / vol.7

Artista : Ethiopiques
Label : Buda Musique
Ano : 2000
Ref : CD 82980-2
Ethiopiques - Ethiopiques / vol.7 album cover
 1. Erè mèla mèla
 2. Mètché nèw
 3. Bèmen sèbèb letlash
 4. Abbay mado
 5. Embwa bèlèw
 6. Atawurulegn léla
 7. Ohoho gèdama
 8. Sedètègnash nègn
 9. Samerayé
 10. Endénèsh gèdawo
 11. Fetsum denq ledj nèsh
 12. Ebakesh tarèqign
 13. Ashèwèyna
 14. Bèlomi bènna
 15. Tezeta