Mamy Gotso

Origine : Madagascar
Instrument :
Styles : Tsapiky