Album : Ethiopiques / vol.16 Asnatqèch Wèrqu - The Lady With the Krar

Artist : Ethiopiques
Label : Buda Musique
Ethiopiques - Ethiopiques / vol.16 Asnatqèch Wèrqu - The Lady With the Krar album cover
 1. Tezeta
 2. Mèngèdègnaw lebè
 3. Endègèna
 4. Mèla mèla
 5. Gubèlyé
 6. Sabyé
 7. Alèmyé
 8. Endénèh bèlulegn
 9. Erèyé demamu
 10. Wègèné
 11. Endè Iyèrusalém
 12. Lomi talubat
 13. Altchelèwem berd nèw
 14. Feqryé tèrèda
 15. Shèmonmwanayéwa
 16. Feqrié dèhna hun
 17. Tchela atbèlègn
 18. Gum Gum
 19. Eh lebèl
 20. Alèm shègga
 21. Sèla bèlelegn
 22. Mètché new