Album : Bye Bye Stembi

Artist : Bhundu Boys
Year : 1989
Bhundu Boys - Bye Bye Stembi album cover